ARCHIEF

Ondernemersfonds Nijmegen 2018

Sinds 2006 bestaat in Nijmegen het Ondernemersfonds; een fonds gericht op het verbeteren van het ondernemers-
klimaat in onze stad. Vanuit het Ondernemersfonds kan financiële ondersteuning geboden worden aan werklocaties en werklocatiemanagement, binnenstadpromotie en projecten die de lokale economie en/of het ondernemerschap stimuleren
in de gemeente Nijmegen. Projecten sluiten aan bij de ambities voor het Ondernemersfonds uit het Coalitieakkoord 2014-2018: Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend. De nadruk ligt daarin op het stimuleren van creativiteit,
het bevorderen van innovatiekracht en het bestrijden van jeugdwerkloosheid.

Subsidiebudget 2018

In 2018 is in het Ondernemersfonds 600.000 euro beschikbaar.

Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen

De Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen adviseert de gemeente over subsidietoekenningen en -afwijzingen
aangaande het Ondernemersfonds. Hierbij zijn de Uitvoeringsregels Ondernemersfonds 2015-2018 leidend.
De Taskforce wordt gevormd door vertegenwoordigers van Economisch Collectief Nijmegen (ECN), Industriële Kring Nijmegen, VNO/NCW Arnhem-Nijmegen, Stichting Huis voor de Binnenstad en een kwaliteitszetel op basis van coöptatie.
De portefeuillehouder verantwoordelijk voor Economie, Werk en Inkomen en Toerisme is adviserend lid.
De Taskforce kan zich laten bijstaan door deskundigen.

De Taskforce geeft zwaarwegende adviezen over de besteding van het subsidiebudget. Het gemeentebestuur beslist
over de subsidietoekenningen, met inachtneming van het advies van de Taskforce.

De Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een Werkgroep Ondernemersfonds en de coördinator, Petra Kerkhof. Voor indieners van subsidieaanvragen is zij het eerste aanspreekpunt.
Petra is bereikbaar via info@ondernemersfondsnijmegen.nl of tel: 06-5083 4423.
De afdeling Economische Zaken van de gemeente Nijmegen beheert het fonds.

Wie kunnen aanvragen?

Subsidie kan worden aangevraagd door organisaties of samenwerkingsvormen gevestigd in Nijmegen, inclusief op de bedrijventerreinen Westkanaaldijk/Sluis en Bijsterhuizen:
- vereniging naar burgerlijk recht
- stichting
- ontwikkelpartnerschap (een aantoonbaar samenwerkingsverband dat ten behoeve van het project is aangegaan tussen
twee of meerdere partners)
- werklocatie = een geografisch economisch samenhangend gebied van substantiële omvang en van relevant belang voor
werkgelegenheid.

Voorwaarden voor subsidiëring

Werklocaties:
Een aanvraag om subsidie voor een werklocatie komt slechts voor honorering in aanmerking als bij de aanvraag een jaarprogramma van activiteiten met bijbehorende begroting wordt overgelegd en sprake is van cofinanciering in uren of middelen.
Subsidies voor werklocaties, binnenstadpromotie en het Huis voor de Binnenstad kunnen voor langer dan één jaar
maar ten hoogste voor drie jaar worden verleend.

Projecten:
Projecten waarvoor subsidie wordt gevraagd dienen te passen binnen de doelstelling van het Ondernemingsfonds,
overeen te komen met de economische speerpunten van het coalitieakkoord 2014-2018 “Samen voor Nijmegen:
sociaal, duurzaam en ondernemend” en een collectief belang te dienen.
Een aanvraag voor projectsubsidie komt slechts voor honorering in aanmerking als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. de aanvraag heeft betrekking op één project;
b. de aangevraagde subsidie bedraagt maximaal € 20.000,-;
c. de aanvrager maakt aannemelijk dat er sprake is van voldoende draagvlak voor de uitvoering van het project;
d. de aanvrager maakt de financieringsbehoefte aannemelijk;
e. de financiering heeft geen betrekking op sanering van schulden, dan wel op een afbouw van bedrijfsactiviteiten;
f. in de gevraagde financiering kan niet op andere wijze worden voorzien;
g. de aanvrager verkeert niet in staat van faillissement, vereffening, surseance van betaling of akkoord en deze zijn niet
aangevraagd of aanhangig;
h. er is nog niet begonnen met de activiteiten waarvoor de subsidie is aangevraagd;
i. over de behaalde resultaten van het project wordt een effectmeting uitgevoerd;
j. de subsidie moet binnen één jaar na toekenning zijn ingezet, tenzij bij besluit van het college van B en W een verlenging
van het project is geaccordeerd.
Kosten van voorbereiding van een project komen niet voor subsidie in aanmerking.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

Download het aanvraagformulier 2018 en het begrotingsformulier (onder Formulieren).
LET OP dat u het juiste aanvraagformulier gebruikt! Er zijn 2 formulieren: één voor werklocatiemanagement en één voor projecten. Denk aan de gevraagde bijlagen en aan ondertekening.
Zie ook: Uitvoeringsregels Ondernemersfonds 2015-2018

Projectaanvragen kunnen het hele jaar, zolang subsidie beschikbaar is, worden ingediend.
Binnen 8 weken wordt besloten over de aanvraag.

Aanvragen voor werklocaties dienen uiterlijk 31 augustus te zijn ingediend. Besluitvorming op de subsidieaanvraag voor werklocatiemanagement geschiedt uiterlijk 1 november.

Het aanvraagformulier met bijlagen kunt u per post sturen of digitaal. De contactgegevens vindt u onder Contact.