ARCHIEF

Ondernemersfonds Nijmegen 2009

Het Ondernemersfonds 2009 wordt opengesteld vanaf 10 juli 2009 tot en met 30 september 2009.

Het Ondernemersfonds Nijmegen is gestart in 2006. Ook in 2009 heeft de gemeente Nijmegen weer circa 1,5 miljoen euro beschikbaar. Dit budget wordt ingezet om projecten te steunen die een economisch effect genereren en op die manier bijdragen aan het ondernemersklimaat in Nijmegen. In de drie voorgaande jaren zijn in totaal 145 projectaanvragen ingediend, waarvan 64 projecten uiteindelijk een bijdrage uit het Ondernemersfonds hebben ontvangen.

Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen
Het fonds wordt beheerd door de gemeente en gefinancierd met Ozb-gelden. De Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen adviseert de gemeente. De projectleiding van het fonds is in handen van MKB-Nijmegen.
De Taskforce wordt gevormd door vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen MKB-Nijmegen, IndustriŽle Kring Nijmegen, VNO-NCW Arnhem-Nijmegen, Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen en de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. De wethouder Economische Zaken is adviserend lid.

A4-Service
De Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen biedt u de mogelijkheid gebruik te maken van de A4-service.
Vanaf 10 juli a.s. kunt u het A4-aanvraagformulier downloaden van deze website en ingevuld insturen. Binnen 10 werkdagen na de sluitingsdatum van de A4-service laat de projectmanager u weten of uw project voldoet aan de algemene voorwaarden van het Ondernemersfonds. Dit kan uw administratieve lasten verlichten. Let wel: de A4-service toetst niet op de inhoudelijke beoordelingscriteria! Dit gebeurt pas bij een volledige aanvraag.
U kunt tot 24 augustus 2009 gebruik maken van deze service.

Van de 40 ingediende projecten zijn 16 projecten gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 1.245.375,71.
Klik hier voor een overzicht.

Ondernemersfonds Nijmegen 2008

Nijmeegse ondernemers hebben voor € 3.289.538,80 aanvragen ingediend bij het Ondernemersfonds Nijmegen 2008.
Er zijn in totaal 41 projecten ingediend. Op 19 september sloot de indientermijn voor financiŽle bijdragen uit het fonds.
Het fonds is ingesteld door de gemeente Nijmegen en bedoeld voor lastenverlichting bij het Nijmeegse midden- en kleinbedrijf en verbetering van het ondernemersklimaat in Nijmegen. Voor 2008 is een budget van € 1,5 miljoen beschikbaar. Het fonds wordt gefinancierd met OZB-gelden. In 2007 werden 52 projecten ingediend. Daarvan werden 22 aanvragen voor een totaalbedrag van €1,3 miljoen euro gehonoreerd. Deze projecten worden in 2008 gerealiseerd.

Net als in 2006 en 2007 zijn ook dit jaar zeer diverse projecten ingediend. Het gaat onder meer om projecten ter versterking
van de bedrijventerreinen, projecten op het gebied van innovatie, marketing & promotie van de stad Nijmegen, betere aansluiting van het onderwijs & arbeidsmarkt, versterking van netwerken en buurteconomische activiteiten. De aanvragen laten ook nu weer een goede spreiding over de stad zien.

In november vindt de beoordeling van de aanvragen door de Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen plaats. Getracht wordt nog dezelfde maand de eerste beschikkingen te verzenden. Toekenningen tussen de € 50.000 en € 100.000,- moeten door het college van burgemeester en wethouders worden goedgekeurd en toekenningen boven de € 100.000,- door de gemeenteraad. De Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen wordt gevormd door vertegenwoordigers van: MKB-Nijmegen, IndustriŽle Kring Nijmegen, VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen en de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Hannie Kunst, wethouder Economie, is adviseur van de Stuurgroep.

Gehonoreerde projecten Ondernemersfonds 2008

Van de 41 ingediende projecten zijn 18 projecten gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 1.222.469,42.
Klik hier toon HTML-versie van het document voor een overzicht.


ARCHIEF

Ondernemersfonds Nijmegen 2007

De Taskforce Ondernemersfonds heeft 18 projecten geselecteerd die volgens de Taskforce een bijdrage verdienen uit het Nijmeegse Ondernemersfonds 2007. De projecten waarover de Taskforce positief adviseert, krijgen gezamenlijk bijna 1,1 miljoen euro.

De positief geadviseerde ideeŽn van ondernemers zijn geselecteerd uit 52 aanvragen. De voorstellen variŽren van onderwijs en arbeidsmarkt tot marketing en promotie. Voor het Ondernemersfonds 2007 ligt de prioriteit bij innovatieve projecten en buurt-economische activiteiten.

In het oog springende projecten zijn de ‘Solar Road Train’, een innovatief vervoersmiddel voor bezoekers van de benedenstad, en een strategisch innovatietraject voor bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf die werkzaam zijn op het gebied van human health. Dit jaar zijn opnieuw enkele projecten positief gewaardeerd die het parkmanagement op bedrijventerreinen ten goede komen. Ook een uitgebreid project ter promotie en marketing van de binnenstad van Nijmegen is voorzien van een positief advies. Volgens de Taskforce past dit project goed in de ambitie om de binnenstad te versterken.

Alle voorstellen zijn ingediend door Nijmeegse ondernemers. De projecten komen ten goede aan het Nijmeegse ondernemersklimaat en dragen bij aan lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf. De aanvragen zijn beoordeeld op basis van de criteria zoals opgenomen in de subsidieverordening.

Het totaal beschikbare budget voor het Ondernemersfonds 2007 bedraagt bijna 1,6 miljoen euro. Naast de positieve adviezen voor in totaal 1,1 miljoen, heeft de Taskforce nog circa 5 ton gereserveerd voor een aantal al ingediende projectplannen. De Taskforce is in essentie positief over deze plannen maar zij behoeven nog nadere uitwerking. De aanvragers van deze plannen worden in de gelegenheid gesteld om een aanvullende uitwerking in te dienen. In september zal de Taskforce deze aanvragen van een definitief advies voorzien.

Het Nijmeegse Ondernemersfonds is in september 2006 ingesteld. Het wordt beheerd door de gemeente en gefinancierd met Ozb-gelden. De projectleiding van het fonds is in handen van MKB-Nijmegen.
Het advies wordt voorgelegd aan het college van B&W. Voor bedragen tot 50.000 euro is wethouder Hannie Kunst gemandateerd, voor bedragen van 50.000 euro tot 100.000 euro beslist het college. De gemeenteraad beslist over bedragen van 100.000 euro en meer. De besluitvorming door het college is gepland voor eind augustus. De raad zal in september besluiten.

De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van MKB-Nijmegen, IndustriŽle Kring Nijmegen, VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, Stichting Centrummanagement Nijmegen, Gemeente Nijmegen en de Kamer van Koophandel. De Taskforce geeft zwaarwegende adviezen aan het gemeentebestuur over de besteding van de gelden.

Gehonoreerde projecten Ondernemersfonds 2007

2007/001 Publichasse ez € 25.965,00
Binnenstadsmagazine NovioNova, uitgeven in print van een maandelijks magazine gericht op de binnenstads-economie van Nijmegen gekoppeld aan een interactieve website met een belangrijke forumfunctie.

2007/008 Stg. Ondernemers Hezelstraat Promenades en omgeving € 150.000,00
Innovatief vervoer van bezoekers aan de benedenstad, vervoer van personen per Solar Road Train van vervangende parkeerplaats aan de binnenhaven (Voorstadslaan) naar de Lange en Stikke Hezelstraat.

2007/012 IndustriŽle Kring Nijmegen eo € 52.550,00
Ontwikkeling Innovatietools Maakindustrie regio Nijmegen, activering van innovatieprocessen bij de maakindustrie in de regio Nijmegen.

2007/013 Stichting De Verlichting € 15.000,00
Illumininatie Waalbrug permanente illuminatie (aanlichting op kunstzinnige wijze) van de Waalbrug.

2007/014 ACBN € 75.000,00
Winter in Nijmegen - (k)oudste stad van Nederland, verbinding tussen losse elementen realiseren (intocht sinterklaas, kerststal, ijsbaan, muzikale omlijsting) en Nijmegen op unieke wijze in 1 keer op de kaart zetten.

2007/019 Stg. Health Valley Netherlands € 97.500,00
Strategisch Innoveren Human Health, strategisch innovatietraject voor 20 Nijmeegse MKB-bedrijven actief in de Human Health gebaseerd op een succesvolle, wetenschappelijk onder- bouwde en beproefde methode.

2007/021 Stg Centrummanagement € 196.000,00
Promotie en marketing van de binnenstad van Nijmegen, het collectief, integraal en stelselmatig promoten en vermarkten van de binnenstad van Nijmegen om het marktaandeel van de binnenstad te laten stijgen.

2007/029 Ondernemersver. De Winkelsteeg € 30.000,00
Parkmanagement fase 2, uitbreiden van het in 2007 gestarte project parkmanagement fase 1; nu fase 2.

2007/032 BNZ € 12.000,00
Samenwerking op de bedrijventerreinen Brabantse Poort en Kerkenbos, door middel van samenwerking werken aan een beter vestigings- en ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen Brabantse Poort en Kerkenbos en aansluiting vinden op andere bedrijventerreinen tbv nog grootschaliger samenwerking.

2007/033 Bedrijvencentrum Groenestraat € 38.000,00
Facilitering startende ondernemers in Bedrijvencentrum Groenestraat, het kwaliteitsniveau van de dienstverlening en voorzieningen van het bedrijvencentrum verbeteren.

2007/034 Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen € 46.290,00
Upgrade bedrijventerrein Bijsterhuizen, het verhogen van de organisatiegraad op bedrijventerrein Bijsterhuizen dmv de aanpak van 3 urgente projecten voor ondernemers op het terrein.

2007/036 Stichting Vrouwe Udasingel € 19.500,00
Vrouwe Udasingel, bevorderen van kunst, cultuur en ondernemerschap aan de Vrouwe Udasingel in de Vinex-wijk 'Visveld'
te Lent en deze voor een breed publiek toegankelijk maken.

2007/037 XO Media € 25.000,00
FiftyTwoDegrees.tv, een periode tv-magazine voor, over en met ondernemend Nijmegen, uitgezonden op internet.

2007/040 MKB-Nijmegen € 84.230,00
MKB-Nijmegen Innovatie Award 2007/2008/2009, de MKB-Nijmegen Innovatie Award zorgt ervoor dat laagdrempelig vernieuwen op de ondernemersagenda in Nijmegen blijft staan.

2007/041 MKB-Nijmegen € 49.646,80
MKB-Nijmegen subsidieloket, Nijmeegse ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf de mogelijkheid bieden om door middel van een eigen profiel, snel en volledig toegang te krijgen tot relevante subsidieinformatie op een speciale internetsite.

2007/043 MKB-Nijmegen € 30.000,00
Uitbreiding taken ondernemersmanager, uitbreiding inzet ondernemersmanager met het vergroten van de organisatiegraad als doel.

2007/046 Stg. Health Valley Netherlands € 25.000,00
Versterking netwerken Gezonde Stad Nijmegen, versterking netwerken gezondheidszorg, medisch onderzoek, onderwijs, technologie en bedrijfsleven.

2007/047 Club52/FiftyTwoDegrees € 49.800,00
Taking Care is Business Needs, opportunities and new concepts for technology, design and lifestyle in future healthcare,
serie bijeenkomsten rondom nieuwe concepten voor zorg in de toekomst.

2007/048 Stg. Binnenstadservice.nl € 90.000,00
Binnenstadservice.nl, het realiseren van een servicepunt buiten de binnen-stad van waaruit diensten verleend worden op het gebied van goederenvervoer en personenvervoer.

2007/051 Stg. De Creatieve Stad € 15.000,00
een haalbaarheidsonderzoek voor een Theatermarathon in de Groene Schouwburg, pilot-editie van een groot, jaarlijks terugekerend evenement, vanuit de Nijmeegse binnenstad op een route van 42,6 km.

2007/049 Stg. Mariken Winterfestival € 75.000,00
Mariken Winterfestival Nijmegen, het versterken van het aanbod en de beeldkwaliteit van de binnenstad van Nijmegen door in de periode half december /half januari tal van aantrekkelijke attracties (ijbaan, sneeuwspelen) en een aantrekkelijk decor te realiseren.

2007/052 SCMN € 88.000,00
Binnenstadsagenda Nijmegen 2008-2009, vruchten plukken van een vernieuwende binnenstadsvisie en -strategie, uitbouwen van het fundament van deze nieuwe structurele basis door het realiseren van een breed gedragen binnenstadsvisie- en strategie met plan van aanpak: de binnenstadsagenda 2008-2009


ARCHIEF

Ondernemersfonds Nijmegen 2006

Nijmeegse ondernemers hebben voor 4.983.641,95 euro aanvragen ingediend bij het Ondernemersfonds Nijmegen 2006.
Op 1 november sloot de indientermijn voor financiŽle bijdragen uit het fonds. Het fonds is ingesteld ten behoeve van lastenverlichting bij het Nijmeegse midden- en kleinbedrijf en voor verbetering van het ondernemersklimaat in Nijmegen.
Er is 1,5 miljoen euro beschikbaar. Het fonds wordt gefinancierd met OZB-gelden.

Vanwege de overweldigende belangstelling voor het fonds heeft de gemeente besloten om ter aanvulling op het fonds een bijdrage uit de nieuwe structuurfondsen 2007-2013 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan te vragen bij de Europese Commissie. Het reeds beschikbare budget van het Ondernemersfonds wordt in dat geval ingezet als cofinanciering, waarmee het totaal beschikbare budget wordt verdubbeld tot 3 miljoen euro. Projecten die in eerste instantie afvallen wegens de beperking van het budget, kunnen dan alsnog gehonoreerd worden.

Vooruitlopend hierop zullen de beoordelingscriteria enigszins aangescherpt worden. Hierdoor wordt niet alleen de zorgvuldigheid van de beoordeling vergroot, maar ook de kans op toekenning van EFRO-gelden.
Omdat de gemeente (college van burgemeester en wethouders en raad) het besluitvormend orgaan is, dient ook zij de criteria officieel goed te keuren. Dit veroorzaakt een kleine vertraging van de besluitvorming met betrekking tot het wel of niet toekennen van aanvragen. Aanvragers hoeven hun projecten niet opnieuw in te dienen.
De procedure wordt opgesplitst in twee tranches: in de eerste tranche worden toekenningen gedaan tot het bedrag van het huidig beschikbare budget van 1,5 miljoen euro. In de tweede tranche, na toekenning van het EFRO-gelden in 2007, kunnen de extra toekenningen gedaan worden.

De verwachting is dat begin januari de definitieve beoordeling van de eerste tranche door de Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen 2006 plaatsvindt en nog dezelfde maand de eerste betalingen kunnen plaatsvinden. Zoals bekend dienen toekenningen tussen de € 50.000 en € 100.000,- door het college te worden goedgekeurd en toekenningen boven de
€ 100.000,- door de gemeenteraad.

De Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen 2006 wordt gevormd door vertegenwoordigers van: MKB-Nijmegen, IndustriŽle Kring Nijmegen, VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, Stichting Centrummanagement Nijmegen en de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. De wethouder van Economische Zaken is adviseur van de Stuurgroep.

Klik hier toon HTML-versie van het document voor een overzicht van de gehonoreerde projecten Ondernemersfonds 2006