ARCHIEF 

Ondernemersfonds Nijmegen 2014

Sinds 2006 bestaat in Nijmegen het Ondernemersfonds; een fonds gericht op het verbeteren van het ondernemers-
klimaat in onze stad. Vanuit het Ondernemersfonds kan financiële ondersteuning geboden worden aan werklocatie-management, binnenstadpromotie en projecten op het gebied van toerisme, energie en milieu, health en technology en semiconductor.
Het Ondernemersfonds sluit hiermee aan op de economische speerpunten van de gemeente Nijmegen.
 

Het Ondernemersfonds 2014 is opengesteld tot en met 31 augustus 2014

Subsidiebudget 2014

In 2014 is in het Ondernemersfonds 600.000 euro beschikbaar.

Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen

De Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen adviseert de gemeente over subsidietoekenningen en -afwijzingen
aangaande het Ondernemersfonds. Hierbij zijn de Beleidsregels Ondernemersfonds 2011-2014 leidend.
De Taskforce wordt gevormd door vertegenwoordigers van Economisch Collectief Nijmegen (ECN), Industriële Kring Nijmegen, VNO/NCW Arnhem-Nijmegen en Stichting Huis voor de Binnenstad. De wethouder Economische Zaken is adviserend lid.
De Taskforce laat zich in zijn advisering bijstaan door deskundigen op het gebied van toerisme, energie en milieu,
health en technology en semiconductors.

De Taskforce geeft zwaarwegende adviezen over de besteding van het subsidiebudget. Het gemeentebestuur beslist
over de subsidietoekenningen, met inachtneming van het advies van de Taskforce.

De Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een Werkgroep Ondernemersfonds en de coördinator, Petra Kerkhof. Voor indieners van subsidieaanvragen is zij het eerste aanspreekpunt.
Petra is bereikbaar via info@ondernemersfondsnijmegen.nl  of tel: 06-5083 4423.
De afdeling Economische Zaken van de gemeente Nijmegen beheert het fonds.

Wie kunnen aanvragen?

Subsidie kan worden aangevraagd door organisaties gevestigd in Nijmegen, inclusief op de bedrijventerreinen Westkanaaldijk/Sluis en Bijsterhuizen, met de rechtsvorm:
- vereniging naar burgerlijk recht
- stichting
- ontwikkelpartnerschap (een aantoonbaar samenwerkingsverband dat ten behoeve van het project is aangegaan tussen
twee of meerdere partners)

Wat zijn de voorwaarden voor subsidie voor werklocatiemanagement?

- de aanvraag is bestemd voor een werklocatie: een geografisch economisch samenhangend gebied van substantiële
  omvang dat van relevant belang is voor de werkgelegenheid
- er dient sprake te zijn van een collectief belang
- er dient sprake te zijn van cofinanciering
- bij de aanvraag dient een jaarprogramma van activiteiten met bijbehorende begroting te worden overlegd.

Binnen werklocatiemanagement kan subsidie worden aangevraagd voor maximaal 3 jaar.

Wat zijn de voorwaarden voor projectaanvragen?

- het project dient te passen binnen de doelstelling van het Ondernemersfonds en binnen de economische speerpunten 
  van de gemeente Nijmegen: toerisme, energie en milieu, health en technology en semiconductor.
- het project dient een collectief belang
- de aanvraag heeft betrekking op 1 project
- er is nog niet begonnen met de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd
- draagvlak voor het project dient in de aanvraag aannemelijk te worden gemaakt
- de financieringsbehoefte dient aannemelijk te worden gemaakt
- in de gevraagde financiering kan niet op andere wijze worden voorzien
- de financiering heeft geen betrekking op sanering van schulden dan wel op een afbouw van bedrijfsactiviteiten
- de aanvrager verkeert niet in staan van faillissement, vereffening, surséance van betaling of akkoord en deze zijn
  aangevraagd of aanhangig
- het project heeft een looptijd van maximaal 3 jaar
- over de behaalde resultaten van het project wordt een effectmeting uitgevoerd.

Kosten van voorbereiding van een project komen niet voor subsidie in aanmerking.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

Download het aanvraagformulier 2014 en het begrotingsformulier (onder Formulieren).
LET OP dat u het juiste aanvraagformulier gebruikt! Er zijn 2 formulieren: één voor werklocatiemanagement en één voor projecten. Denk aan de gevraagde bijlagen en aan ondertekening.

Het aanvraagformulier met bijlagen kunt u per post sturen of digitaal. De contactgegevens vindt u onder Contact.

Sluittingstermijn Ondernemersfonds 2014

U kunt tot en met 31 augustus 2014 subsidieaanvragen indienen bij het Ondernemersfonds Nijmegen.

Lees ook: Beleidsregels Ondernemersfonds 2011-2014.