ARCHIEF 

Ondernemersfonds Nijmegen 2013

Sinds 2006 bestaat in Nijmegen het Ondernemersfonds; een fonds gericht op het verbeteren van het ondernemersklimaat in onze stad. Na 5 succesvolle fondsperioden is in het voorjaar van 2011 het Ondernemersfonds omgevormd. Sinds die tijd kan vanuit het Ondernemersfonds financiële ondersteuning geboden worden aan
- werklocatiemanagement, binnenstadpromotie en het Huis voor de Binnenstad
- projecten op het gebied van toerisme, energie en milieu, health en technology en semiconductor.

De omvorming van het Ondernemersfonds sluit hiermee beter aan op de economische speerpunten van de gemeente Nijmegen overeenkomstig het coalitieakkoord 2010-2014.

(Zie ook het persbericht hierover van de gemeente Nijmegen d.d. 15-03-2011)


Het Ondernemersfonds 2013 is opengesteld tot en met 31 augustus 2013

Subsidiebudget 2013

In 2013 is in het Ondernemersfonds 800.000 euro beschikbaar.
Het maximale subsidiebedrag dat per aanvraag kan worden verstrekt is 500.000 euro.

Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen

De Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen adviseert de gemeente over subsidietoekenningen en -afwijzingen aangaande het Ondernemersfonds. Hierbij zijn de Beleidsregels Ondernemersfonds 2011-2014 leidend.
De Taskforce wordt gevormd door vertegenwoordigers van Economisch Collectief Nijmegen (ECN), Industriële Kring Nijmegen, VNO/NCW Arnhem-Nijmegen, Stichting Huis voor de Binnenstad en de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.
De wethouder Economische Zaken is adviserend lid.
De Taskforce laat zich in zijn advisering bijstaan door deskundigen op het gebied van toerisme, energie en milieu, health en technology en semiconductors.

De Taskforce geeft zwaarwegende adviezen over de besteding van het subsidiebudget. Het gemeentebestuur beslist over de subsidietoekenningen, met inachtneming van het advies van de Taskforce.

De Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een Werkgroep Ondernemersfonds en de coördinator, Petra Kerkhof. Voor indieners van subsidieaanvragen is zij het eerste aanspreekpunt.
Petra is bereikbaar via info@ondernemersfondsnijmegen.nl of tel: 06-5083 4423.
De afdeling Economische Zaken van de gemeente Nijmegen beheert het fonds.

Wie kunnen aanvragen?

Subsidie kan worden aangevraagd door organisaties gevestigd in Nijmegen, inclusief op de bedrijventerreinen Westkanaaldijk/Sluis en Bijsterhuizen, met de rechtsvorm:
- vereniging naar burgerlijk recht
- stichting
- ontwikkelpartnerschap (een aantoonbaar samenwerkingsverband dat ten behoeve van het project is aangegaan tussen
twee of meerdere partners)

Wat zijn de voorwaarden voor subsidie voor werklocatiemanagement?
(binnenstadpromotie, Huis voor de Binnenstad)

- de aanvraag is bestemd voor een werklocatie: een geografisch economisch samenhangend gebied van substantiële omvang
   dat van relevant belang is voor de werkgelegenheid
- er dient sprake te zijn van een collectief belang
- er dient sprake te zijn van cofinanciering
- bij de aanvraag dient een jaarprogramma van activiteiten met bijbehorende begroting te worden overlegd.

Binnen werklocatiemanagement kan subsidie worden aangevraagd voor maximaal 3 jaar.

Wat zijn de voorwaarden voor projectaanvragen?

- het project dient te passen binnen de doelstelling van het Ondernemersfonds en dient overeen te komen met de economische
   speerpunten van het coalitieakkoord 2010-2014 “Werken aan een duurzame toekomst” van de gemeente Nijmegen
- het project dient een collectief belang
- de aanvraag heeft betrekking op 1 project
- er is nog niet begonnen met de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd
- draagvlak voor het project dient in de aanvraag aannemelijk te worden gemaakt
- de financieringsbehoefte dient aannemelijk te worden gemaakt
- in de gevraagde financiering kan niet op andere wijze worden voorzien
- de financiering heeft geen betrekking op sanering van schulden dan wel op een afbouw van bedrijfsactiviteiten
- de aanvrager verkeert niet in staan van faillissement, vereffening, surséance van betaling of akkoord en deze zijn
   aangevraagd of aanhangig
- het project heeft een looptijd van maximaal 3 jaar
- over de behaalde resultaten van het project wordt een effectmeting uitgevoerd.

Kosten van voorbereiding van een project komen niet voor subsidie in aanmerking.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

Download het aanvraagformulier 2013 (onder Formulieren).
LET OP dat u het juiste aanvraagformulier gebruikt! Er zijn 2 formulieren: één voor werklocatiemanagement en één voor projecten. Denk aan de gevraagde bijlagen en aan ondertekening.

Het aanvraagformulier met bijlagen kunt u per post sturen of digitaal. De contactgegevens vindt u onder Contact.

Sluittingstermijn Ondernemersfonds 2013

U kunt vanaf 1 april tot en met 31 augustus 2013 subsidieaanvragen indienen bij het Ondernemersfonds Nijmegen.

Lees ook: Beleidsregels Ondernemersfonds 2011-2014.