ARCHIEF

Publicaties Ondernemersfonds 2012 

 

Plan Cruisevaart, De Ondernemer 16 juni 2012

Project Centrum voor Jong Ondernemerschap, De Ondernemer 21 april 2012

 

PERSBERICHT     

Eerdere openstelling Nijmeegs Ondernemersfonds 2012

Aanvragen voor bijdragen uit het Ondernemersfonds kunnen dit jaar worden ingediend in de periode van 1 april tot en met 31 juli 2012. Het totaal beschikbare bedrag bedraagt € 900.000.

De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten de omvang van het Ondernemersfonds terug te brengen van een miljoen euro in 2011 naar € 900.000 in 2012. Burgemeester en wethouders hebben de beleidsregels hierop aangepast. Vorig jaar was er
nog een splitsing in een maximum van € 600.000,- voor projecten die aanhaken bij de economische speerpunten van de gemeente: health, halfgeleiders, energie- en milieutechnologie (EMT) en toerisme. Daarnaast was maximaal € 400.000,- beschikbaar voor aanvragen op het gebied van werklocatiemanagement, binnenstadspromotie en Huis van de Binnenstad. Burgemeester en wethouders kiezen er nu voor om in het verlaagde fonds het maximumbedrag van deze splitsing te hanteren als richtinggevend. Aanvragen moeten nog steeds binnen een van deze terreinen vallen.

Burgemeester en wethouders willen het besluit over de toekenning nog dit kalenderjaar afronden. Daarom is de openstelling
dit jaar vervroegd naar de maanden april, mei, juni en juli. Eind vorige maand zijn de toekenningen van het fonds 2011 bekend gemaakt.

Bron: gemeente Nijmegen,maart 2012

 
PERSBERICHT

Toekenning subsidies Ondernemersfonds bekend

Burgemeester en wethouders hebben op advies van de Taskforce Ondernemersfonds, een adviesorgaan van ondernemers, 16 subsidies toegekend en 1 aanvraag ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. In totaal waren er 39 aanvragen. Hierover heeft de Taskforce eind vorig jaar een unaniem advies uitgebracht. Het totaalbedrag van de toekenningen van subsidies is ruim € 900.000,- Enkele in het oog springende honoreringen zijn: RBT KAN € 67.000 (Cruisevaart), Stichting ACBN € 95.000 (Mariken Winterfeesten), Stichting NVON Cultuurfonds ca € 67.000 (Donjon), Ontwikkelpartnerschap Dutch Orthopaedic Expert Centre € 59.000 en Stichting Centrum voor Jonge Ondernemers € 50.000.
De bedrijvenverenigingen van Bijsterhuizen, TPN-West, De Winkelsteeg, Nijmegen-Zuid en winkelcentrum Dukenburg ontvangen bedragen van rond de 20.000 ŗ 30.000 euro voor werklocatiemanagement.
Over een bedrag van bijna € 293.000,- voor Stichting Huis voor de Binnenstad is ook unaniem positief geadviseerd. Omdat het hier om een subsidie van meer dan €100.000 gaat, buigt de gemeenteraad zich hier nog over.

Het Ondernemersfonds is bedoeld om de Nijmeegse economie te stimuleren en daarmee de werkgelegenheid in de stad. Daarbij heeft het stadsbestuur focus aangebracht op de speerpunten semiconductors, health & technology, energie & milieu en toerisme waarvoor € 600.000 beschikbaar is. Daarnaast is voor het versterken van het organiserend vermogen van ondernemersverenigingen, Huis voor de Binnenstad, binnenstadspromotie, werklocaties en werklocatiemanagement € 400.000 gereserveerd.
Een belangrijk uitgangspunt van het Ondernemersfonds is dat het geld door ondernemers wordt toegewezen aan ondernemers voor projecten die economisch profijt opleveren voor meer ondernemers. De Taskforce Ondernemersfonds is het belangrijkste overleg- en adviesorgaan voor het college en de gemeenteraad op dit punt. De wethouder is bevoegd voor aanvragen tot en met €50.000, het college voor het tussengebied tot €100.000 en de gemeenteraad daarboven. Toetsing vindt plaats aan de hand van een gezamenlijk vastgesteld beleidskader.
De taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van VNO/NCW, het Economisch Collectief Nijmegen, de Stichting Huis voor de Binnenstad, IndustriŽle Kring Nijmegen en de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland. Bert Jeene is als wethouder economie adviserend lid. De taskforce initieert en werft ook zelf projecten om de gestelde doelen te bereiken. De taskforce laat zich op zijn beurt bijstaan door verschillende sleutelfiguren en deskundigen. Zo profiteert de stadseconomie optimaal van de aanwezige netwerken en kennis.

Het Ondernemersfonds was oorspronkelijk bedoeld voor een gerichte lastenverlichting voor het MKB en verbetering van het ondernemersklimaat in Nijmegen. Hierbij ging het in de periode 2006-2010 om jaarlijks € 1,5 miljoen, betaald uit de OZB voor bedrijven. In het coalitieakkoord 2010-2014 is afgesproken dit fonds om te vormen waarbij € 1 miljoen beschikbaar is voor stimulering en € 0,5 miljoen structureel teruggegeven zou worden aan ondernemers door verlaging van de OZB voor bedrijven. Dit om Nijmegen ten opzichte van andere steden minder duur te maken voor ondernemers.

Bron: gemeente Nijmegen, februari 2012