ARCHIEF

Beleidsregels Ondernemersfonds 2011-2014

Download of lees de Beleidsregels Ondernemersfonds 2011-2014.

N.B.:
Bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van 13 maart 2012, nr. 3.5 is het subsidieplafond voor het Ondernemersfonds 2012 als genoemd in artikel 7 van de Beleidsregels Ondernemersfonds 2011-2014 vastgesteld op
€ 900.000, inclusief maximaal € 100.000 werkbudget. Binnen dit beschikbare budget voor het Ondernemersfonds is het onderscheid in subsidieplafond voor werklocatiemanagement, binnenstadspromotie en het "Huis voor de Binnenstad"
enerzijds en voor projecten binnen de economische speerpunten anderzijds, komen te vervallen.